Actors:Priyanka Karki,Divya Dev,Sushilraj Pandey, Naresh Poudel, Rashmi Bhatta, Rajan Ishan etc
Director:Subash Koirala
Producers:Anil Yonjan,Laxmi Lama,Pratibha Yonjan, Sabita Rai, Rojan Shrestha
Writer:Anil Yonjan
Cameraman: Hari Humagai
Music/Lyrics: Swapnil sharma (Shadows band), Babu Bogati, Kasam Nepal, Sailendra Singh, Shailesh Shrestha
Vocal : Babu Bogati, Hemanta Rana, Suzeeta Gurung, Priyanka Karki, Yama Buddha
Produced by : Air crew Production
Producer: Anil Yonjan, Laxmi Lama, Pratibha Yonjan, sabita Rai, Rojan Shrestha