A Princess Movies & The Tea Folks Films Production present
Movie : Love Sasa
Starring: Karma, Keki Adhikari, Shivani Chalise, Rashmi Bhatta, Bikash Joshi and Asif Shah
Produced by: Madhav Wagle
Cinematography: Shiva Ram Shrestha
Editor: Lokesh Bajracharya
Film Score: Jason Kunwar
Written & Directed by: Prachanda M Shrestha
© Highlights Nepal Pvt. Ltd.