Author: VisionSansar

नायक बिक्रम डि जोशी गोर्खा वेलफेयर ट्र्स्टको लागि कोष उठाउदै ।

नायक बिक्रम डि जोशीले ट्र्ेयलवकर्स २०२३ — साउथ डाउन्समा १०० किलो मिटर नन्स्टप ३० घण्टा भन्दा कम समयमा टे्रक गरि गोर्खा वेलफेयर ट्र्ष्टको लागि अत्यावश्यक कोष उठाउँदै र यस्तो सामाजिक…