Name: Twakka Tukka Returns
Type: Comedy
Artists: Dinesh DC, Surendra KC, Mahadev Tripathi, Shiva Shankar Rijal, Gopal Dhakal Chhandal, Bimili, Suresh, Asim & Manju Thapa
Duration : 15 minutes
Director/ Coordinator : Dinesh DC
TV Partner : Kantipur T V
Digital Partner : HighlightsNepal