Presenter: Ashish Thakur
Transport: Manohar
Make Up: Karishma Shahi Thakuri
Production Asst.: Jeewan/Saajan
Camera: Amrit/Suman/Ashok/Dhana/Hritik
Online: Subodh
Editor: Indra Manandhar
Asst. Producer: Aayush Raj Manandhar
Producer: Aleen Shrestha