Actor: Jeevan Luitel,Nita Dhugana,Sohit Manandhar etc.
MUSIC: Basanta Sapkota
CHOREOGRAPHY: Kabiraj Gahatraj
CAMERA:Babu Shrestha
EDITOR: Banish Shah
STORY WRITER: Shivam Adhikari
ADVISER: Bikash Aacharya
PRODUCER: Sushil Karki/Suresh Gautum/Mani Raj Karki
DIRECTION: Yogesh Ghimire