Starring – Pooja Sharma,Nandita K.C,Subash Thapa,Prem Puri,Rajaram Poudel,Ramchandra Adhikari,Rabindra Khadka…etc.
Music Arranger – Gopal Rasaili & Rajan Ishan
Music Director – Tara Prakash Limbu
Producer – Santosh Sen Thakuri
Assistant Director – Shishir Chalise
Director – Sudarshan Thapa