Producer : Dinesh Pokharel / Haribol Bhandari
Director: Bikash Raj Acharya
Co-Director : Muskan Dhakal
Camera : Purushottam Pradhan
Music : Basanta Sapkota
Lyrics: Bikash Raj Acharya
Dance : Kabiraj Gahatraj
Editor : Arjun G.C.